Köp-och säljvillkor

Köpvillkor Hallands Auktionsverk AB

1. Auktion

1.1 Samtliga föremål säljs i befintligt skick och det ankommer på köparen att noggrant undersöka föremålen före auktionen.

1.2 Budgivningen sker genom bud och överbud, i auktionslokalen, via internet eller telefon. Budgivning i salen skall ske med hög röst eller tydligt tecken och med belopp som ligger inom fastlagd budstege.  Köpare blir den som avgivit det högsta budet. Auktionsförrättaren har rätt att bortse från viss budgivare. Vid lika bud avgör auktionsförrättaren vilket bud som skall gälla. Denne avgör också om budgivning skall återupptas på grund av osäkerhet om sista bud. Då auktionen sker fysiskt i auktionslokalen, gäller Konsumentköplagen och inte lagen om Distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det föreligger därmed ingen ånger- eller returrätt annat än som framgår under stycke 3 nedan.

1.3 Köpare blir den som enligt auktionsförrättarens uppfattning avgivit det högsta budet för ifrågavarande objekt.

1.4 Vid köp tillkommer på varje objekt en provision om 25% samt en slagavgift om 50 kronor, bägge inklusive moms om inte annat specifikt anges.

1.5 På objekt tillverkade av nu levande konstnärer, eller sådana vilka avlidit för mindre än 71 år sedan, tillkommer en konstnärsavgift (Droit-de-Suite) om 5% inkl moms vid klubbat pris över 1/20 basbelopp.

1.6 Har budgivare inte i förväg anmält och, om HAV så begärt, styrkt att han är ombud för en namngiven köpare och fått såväl köparen och sin ställning som ombud skriftligen godtagen av HAV, svarar budgivaren såsom för egen skuld för alla förpliktelser som åvilar en köpare av de objekt budgivaren inropar.

2. Betalning och avhämtning

2.1 Köpare skall betala och avhämta föremålen senast fem arbetsdagar efter auktionen. Om betalningen sker med kort tillkommer kortföretagets kostnader. Avhämtas ej inropade föremål inom föreskriven tid äger HAV rätt att borttransportera objekten till förvaring hos utomstående speditör på köparens risk och bekostnad.

2.2 Erläggs ej full betalning senast förfallodagen, äger HAV vidtaga en eller flera av följande åtgärder: a) indrivna fordran b) häva köpet c) för köparens räkning försälja föremålet vid offentlig auktion anordnad av HAV eller annat auktionsföretag. I samtliga fall äger HAV erhålla ersättning för kostnader avseende transporter, försäkringar och förvarningar av objekt, varvid HAV för köparens räkning äger upphandla dessa tjänster hos välrenommerade företag som HAV normalt anlitar.

2.3 Äganderätten till inropat föremål övergår ej på köparen förrän denne till HAV erlagt full betalning samt ersatt HAVs eventuella kostnader i anledning av sen betalning och eller sen avhämtning av objekt.

2.4 Avhämtas ej inropat och betalt objekt, har HAV rätt men ej skyldighet att för köparens räkning försälja objektet vid offentligt auktion anordnad av HAV eller annat auktionsföretag.

2.5 HAV äger ur influtna belopp alltid uttaga ersättning för samtliga fordringar HAV har mot köparen, oberoende av hur denna fordran uppkommit och om den är tvistig eller ej.

3. Köparens hävningsrätt

3.1 Är väsentlig uppgift i katalog direkt vilseledande och är felet sådant att det kan konstateras av köparen först vid en noggrannare besiktning av objektet, äger denna häva köpet om framställning härom görs inom 10 arbetsdagar från dagen för objektets avhämtande. Objektet som avhämtas efter sista likviddag skall anses avhämtade sista likviddag.

3.2 Rätten att häva köp tillkommer endast den ursprungliga köparen och upphör om objektet överlåtes till tredje man.

3.3 Vid hävning äger köparen, mot återlämnandet av objektet, erhålla det belopp han erlagt till HAV vid köpet. Någon ersättning därutöver äger köparen ej erhålla.

4. HAVs kundtjänst

För att bereda presumtiva köpare, vilka ej kan närvara vid auktionen, möjlighet att deltaga i budgivningen mottar HAVs kundtjänst kostnadsfritt förhandsbud samt erbjuder möjlighet att bjuda via internet eller telefon. För budgivning genom HAVs kundtjänst gäller särskilda villkor. Observera att HAV aldrig kan hållas ansvarig för den händelse att till kundtjänst inlämnade anbud ej genomförs, ej heller om bud via internet eller telefon på grund av tekniska eller andra skäl inte går att genomföra.

5. Force Majeur

HAV ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren eller köparen på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse som HAV ej kan råda över eller förutse.

6. Lagval

Tvist rörande köp eller försäljning genom HAV eller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser liksom annan tvist, som har anknytning till HAVs verksamhet skall avgöras enligt svensk lag vid Halmstads tingsrätt, Sverige.

Säljvillkor Hallands Auktionsverk AB

1. vid mottagandet av ett objekt till försäljning så långt som möjligt utreda eventuella rättsliga frågor som kan ha betydelse vid en försäljning samt genom en besiktning av objektet söka fastställa dess äkthet och kondition,

2. på ett betryggande sätt förvara från uppdragsgivaren emottagna objekt,

3. marknadsföra uppdragsgivarens till försäljning inlämnade objekt genom att presentera dessa i en för auktionen framtagen förteckning såväl tryckt som på Internet, genom annonsering och genom visning för intresserade presumtiva köpare.

4. genomföra försäljning vid auktioner på ett sätt som bereder så många köpare som möjligt möjlighet att deltaga i budgivningen, antingen genom personlig närvaro, genom eget ombud eller genom Hallands Auktionsverks kundtjänst.

5. från köparna uppbära och till säljarna redovisa uppdragsgivaren tillkommande betalning för försålda föremål.

1. Inlämnande av objekt för försäljning

Uppdragsgivaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till objekt som han lämnar till HAV för försäljning, eller, om objektet ägs av annan eller andra, att han äger inlämnat objekt till försäljning samt uppbära likvid för detta.

Uppdragsgivaren skall om objektet icke ägs av uppdragsgivaren styrka sin behörighet att förfoga över objektet. Uppdragsgivaren skall meddela HAV om uppdragsgivarens rätt till objektet är föremål, eller kan förväntas bli föremål, för tvist.

HAV är inte skyldiga att, utan särskild anledning, kontrollera uppdragsgivarens rätt till objektet.

Vid mottagande av objekt utfärdar HAV särskilt inlämningskvitto. Detta är icke överlåtbart utan HAV äger alltid rätt att återlämna objektet till den som inlämnat objektet utan att erhålla mottagningsbeviset i retur.

Detta kvitto gäller även som försäljningsavtal om inte annat skriftligt anges. Önskar inlämnaren objekt i retur senare än 10 dagar innan auktion, äger HAV rätt att ta ut en administrationskostnad om 10% + moms av bevakningspris om inte annat skriftligen avtalats.

HAVs beskrivning av ett objekt i mottagningsbevis och försäljningsavtal grundar sig på HAVs preliminära bedömningar. Misstag t ex angående upphovsman, äkthet, ålder, tillkomst, teknik, eller skick kan av uppdragsgivaren ej åberopas gentemot HAV.

2. Förvaring och försäkring

Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av HAV mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage. Försäkringsvärdet är samma som bevakningspriset om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits av HAV är heller inte skyldiga att ersätta säljaren för någon skada med belopp överstigande försäkringsvärdet.

HAV kan ej hållas ansvariga för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning. HAVs ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

3. Katalogisering

Objekten katalogiseras med den noggrannhet som föranleds av objektets karaktär, oaktat alla föremål säljes i befintligt skick, och det ankommer på presumtiva köpare att noggrant undersöka de föremål som är av intresse.

Uppgift i katalog angående upphovsman, äkthet, ålder, teknik, eller skick tjänar endast såsom vägledning för en presumtiv köpare vid dennes undersökning av föremålet. Är väsentlig uppgift i katalogen direkt vilseledande, äger köparen dock häva köpet.

Avtalat bevakningspris är HAVs bedömning av objektets marknadsvärde vid försäljning på auktionsmarknaden vid den aktuella tidpunkten.

HAV har full och oinskränkt rätt att fotografera och på annat sätt avbilda objektet som lämnas till HAV för försäljning samt låta sådana fotografier och avbildningar ingå i HAVs arkiv.

4. Auktion

Vid auktionen skall objektet säljas om bud avges som lägst motsvarar det lägsta pris som uppdragsgivaren angivit särskilt i avtal med HAV. Underskrids sådant lägsta pris utan medgivande från uppdragsgivaren skall HAV gentemot uppdragsgivaren redovisa objektet som sålts till det angivna lägsta priset.

5. Redovisning/utbetalning

Inom 5 arbetsdagar efter auktionen översändes en preliminär redogörelse över auktionsresultat till uppdragsgivaren. Utbetalning för försålda och betalda objekt sänds till den adress uppdragsgivaren angivit på omstående sida tidigast 20 arbetsdagar (en månad) efter auktion, förutsatt att köparen har betalat och under förutsättning att ingen reklamation har skett.

HAV har ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot köparen för att få denne att fullgöra betalningen. För den händelse köparen inte betalar har HAV rätt att, efter eget val, häva köpet och återställa egendomen till uppdragsgivaren.

Eventuell skadeståndstalan mot köpare som inte fullgör sin betalningsskyldighet förs inte utan att särskild överenskommelse har träffats därom med uppdragsgivaren.

6. Avhämtning av gods

Föremål som återropas eller av annan anledning inte försålts skall uppdragsgivaren avhämta hos HAV senast 8 arbetsdagar efter auktion om inte annat avtalats. Sker inte detta, har HAV rätt att inlämna föremålet för lagring hos ett fristående speditionsföretag.

Föremålet försäkras och lagras härvid på uppdragsgivarens bekostnad och risk. Skulle föremålet inte vara avhämtat inom tre (3) månader efter det att uppdragsgivaren har anmanats att avhämta föremålet och anmaningen har upplyst om att föremålet annars kommer att säljas efter en viss tid, har HAV rätt att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkares rätt att sälja ej avhämtade föremål.

HAV äger innehålla osålt objekt såsom säkerhet för fordran som HAV har mot uppdragsgivaren, oberoende av hur denna fordran har uppkommit och om den är tvistig eller ej.

7. Säljarens ansvar för fel

Om HAV gentemot köpare blir ansvarig för fel i sålda föremål på grund av berättigad reklamation eller annat liknande skäl, har HAV rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som HAV kan ha utgett till säljaren.

8. Force Majeure

HAV ansvarar icke för förlust som åsamkas säljare eller köpare på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelser som HAV ej kan råda över eller förutse.

9. Lagval

Tvist rörande köp eller försäljning genom HAV eller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser liksom annan tvist som har anknytning till HAVs verksamhet skall avgöras enligt svensk lag vid Halmstads tingsrätt, Sverige.

10. Avgifter

Avgifter vid försäljning (inkl moms) om inget annat skriftligen avtalats. Säljprovision 20% samt 50 kronor i slagavgift per utrop. Bjuder säljare på eget föremål räknas detta som återrop över överenskommet bevakningspris och debiteras med såväl köp- som säljprovisioner och avgifter.

11. Personer i politiskt eller annan utsatt ställning (PEP)

På grund av rådande lagstiftning är personer i politiskt eller annan utsatt ställning (PEP) nödgade att meddela Hallands Auktionsverk detta för att få lägga bud hos oss.

  • Genom att godkänna dessa köpvillkor intygar jag att jag INTE är en person i utsatt politisk eller annan ställning (PEP).
    Skulle så vara fallet - vänligen kontakta oss på Hallands Auktionsverk.
  • By agreeing to the "Terms of Purchase" I hereby declare that I am not a politically exposed person (PEP).
    Should this be the case - please contact us, Hallands Auctionsverk.
KONTAKT

Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad

Tel. 035-15 69 00

info@hallandsauktionsverk.se

Öppettider 14-17 varje helgfri vardag

FÖLJ OSS

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.